Saturday, October 15, 2005

pathata samskritam ...

This text needs UTF-8 encoding in your browser to view correctly.

एतस्य अर्थः स्पष्टः नास्ति --

स्थानमूर्जितं यस्य मन्वते
वाग्विचिन्तका हि वाक्षु यस्य वीक्ष्य मधुरताम् |
यद्विना जना नैव जानते
भारतीयसंस्कृतिं सनातनाभिधां वराम् |